Reactie CD&V Gent op Actieplan Kraken: "Eerste belangrijke stap"


Het Gentse stadsbestuur heeft vandaag zijn ‘Actieplan Kraken’ publiek gemaakt. Het plan is er gekomen na een voorstel van CD&V Gent, dat unaniem werd aangenomen in de gemeenteraadszitting van september.

Hieronder vindt u een reactie van CD&V Gent, bij monde van fractievoorzitter Veli Yüksel:

We hebben kennis kunnen nemen van het Actieplan Kraken. We zullen het document en de beleidsvisie die erin geschetst wordt ten gronde bespreken op de themacommissie volgende week woensdag 6 december, maar hierbij alvast enkele bedenkingen:

  1. We zijn tevreden dat hiermee – alvast op papier – een ondubbelzinnig standpunt wordt ingenomen en dat wordt gesteld dat het ‘absoluut noodzakelijk’ is om ‘kordaat op te treden’ tegen kraken. De nieuwe federale wet, waar ik mee aan de grondslag van lig, lijkt dus een einde te maken aan het Gentse gedoogbeleid.

  1. Het principe dat kraken niet het juist antwoord is op de woonnood, is precies wat ook CD&V Gent altijd als uitgangspunt heeft gehanteerd bij eerdere besprekingen van deze problematiek. Ook voor ons heeft iedereen recht op een dak boven zijn hoofd. Maar kraken is geen legitiem antwoord op de zeer reële en prangende noden inzake dakloosheid. We pleiten voor een strenger optreden tegen leegstand, meer sociale woningen en een uitbreiding van de opvanginitiatieven. Het innemen van andermans eigendom zonder diens toelating kan voor ons niet.

  1. Vanuit datzelfde uitgangspunt stellen we met tevredenheid vast dat de Stad haar eigen verantwoordelijkheid en eerdere gebrekkige aanpak inzake onder meer nachtopvang en leegstandbestrijding erkent en wenst bij te sturen. De initiatieven die men daartoe wil nemen, vergen nog verdere uitwerking. Ik dring er zelf op aan dat de socialehuisvestingsmaatschappijen meer leegstaande sociale woningen tijdelijk zouden inzetten voor opvang.

Dit Actieplan Kraken is een eerste belangrijke stap naar een duidelijk en kordaat Gents beleid ter zake. Nu is het afwachten hoe, naast het parket en de politie, de stadsdiensten dit alles in de praktijk zullen brengen. Aankondigen is één zaak, uitvoeren nog iets anders. Enkel effectief optreden zal de Gentenaars geruststellen.

Ik zal de kwestie van zeer nabij blijven opvolgen en de betrokken actoren daarover bevragen, in de themacommissie volgende woensdag en daarna.


© 2017 Veli Yüksel. Alle rechten voorbehouden. Design: Nielsen De Wilde.