Veli Yüksel: “Ons wetsvoorstel is sluitend om het kraken van zowel onbewoonde als bewoonde panden te voorkomen”

30.06.2017: Veli Yüksel: “Ons wetsvoorstel is sluitend om het kraken van zowel onbewoonde als bewoonde panden te voorkomen”

In Gent hebben Roma opnieuw drie huizen gekraakt. De op til zijnde wetgeving kon nochtans dinsdag gestemd worden in het federaal parlement, maar dit werd verhinderd door de oppositie.

“Ik betreur dat Spa en Groen in de Kamer op de valreep nog met een vraag voor hoorzittingen kwamen met de bedoeling om te vertragen. Nota bene dezelfde partijen die in Gent bij monde van burgemeester Termont (Spa) schreeuwen om een oplossing op federaal niveau. Ons wetsvoorstel om een oplossing te voorzien voor eigenaars die met krakers geconfronteerd worden, ligt al geruime tijd klaar en had eigenlijk deze week al gestemd kunnen worden.”, zegt Yüksel, die tevens fractieleider is in de Gentse gemeenteraad op de uitspraken van burgemeester Daniël Termont.

“Vooreerst moet een onderscheid gemaakt worden tussen het kraken van bewoonde en niet-bewoonde panden. Wanneer iemand binnendringt in een bewoond pand, is er sprake van woonstschennis en dan kunnen politie en parket meteen de persoon uit het huis zetten.”, legt Yüksel uit. “De situatie is complexer als de woning niet bewoond is door de eigenaar of de huurder, dan speelt de vraag wie het recht heeft om in het pand te verblijven”. Voor deze laatste situatie voorziet het voorstel in een tweesporenoplossing, die in geval van kraken enerzijds zorgt voor een vereenvoudigde en versnelde toegang tot de vrederechter. Het is de vrederechter die het eigendomsrecht en eventuele rechten van krakers (huur, recht van bewoning) moet nagaan. Hij waarborgt tevens de grondwettelijke garantie van de woonstschennis. In geval van schending kunnen krakers het huis uitgezet worden. Anderzijds zal het mogelijk zijn voor de eigenaar of rechthebbende een klacht in te dienen bij de procureur des Konings en hem te verzoeken een bevel tot uithuiszetting van de krakers uit te vaardigen. Dit bevel wordt aan het pand aangeplakt, waarna de krakers het pand moeten verlaten. Om uit te sluiten dat men onterecht het huis moet verlaten, kan de bewoner dit bevel laten tenietdoen door de vrederechter, indien hij toch rechtmatig in het pand verbleef.

“Het is spijtig dat er opnieuw panden moeten worden gekraakt om sommigen te overtuigen dat een dringende wetgevende oplossing noodzakelijk is. Het is een schande dat de burgemeester van Gent het federale parlement met de vinger wijst, terwijl er een evenwichtig voorstel van de meerderheid (Egbert Lachaert, Open VLD en Sophie De Wit, N-VA) ter stemming klaarligt. Ik hoop dat de oppositie eindelijk stopt met hun vertragingsmanoeuvres zodat het wetsvoorstel voor het zomerreces kan gestemd worden.”, besluit Yüksel.

 

Foto's

Meer foto's >

Netwerk

Nieuwsbrief

Uw naam

Uw email

Agenda